Disclaimer

Disclaimer

SenseofCare en de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen betreffende of verband houdend met SenseofCare of haar producten en diensten worden verstrekt “zoals zij zijn” zonder enige verklaring of bevestiging en zonder enigerlei garantie, al dan niet expliciet of impliciet, met inbegrip van, echter niet beperkt tot, de impliciete garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of geen inbreuk vormend. De informatie die op Kweetet.nu aangeboden wordt, is niet geschreven om aan uw persoonlijke behoeften te voldoen en u bent degene die ervoor verantwoordelijk is uzelf ervan te vergewissen of deze informatie voor uw doel geschikt is voordat u er gebruik van maakt. SenseofCare noch een van haar contractpartijen of werknemers is aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere door de rechter toegewezen, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van Kweetet.nu of het gebruik en verspreiding van informatie die op Kweetet.nu aanwezig is. Kweetet.nu kan onjuistheden of typefouten bevatten, die na de ontdekking ervan door SenseofCare gecorrigeerd zullen worden naar SenseofCare’s goeddunken. Ook wordt de informatie op Kweetet.nu regelmatig bijgewerkt. SenseofCare behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen of de producten en diensten, waarnaar op Kweetet.nu verwezen wordt. Aangezien Internet onafhankelijk in stand wordt gehouden op duizenden internetsites overal ter wereld, is het mogelijk dat de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen waartoe Kweetet.nu toegang verleent afkomstig zijn van buiten de grenzen van Kweetet.nu. Om deze reden sluit SenseofCare alle verplichtingen of verantwoordelijkheid uit inzake de gegevens die hetzij verkregen of verworven worden, hetzij toegankelijk zijn binnen, via of buiten Kweetet.nu. De handelsmerken, handelsnamen, beelden, logo’s en afbeeldingen die de producten en diensten van SenseofCare herkenbaar maken, alsmede het ontwerp, tekst en grafische mogelijkheden van de internetsite zijn het eigendom van SenseofCare. Tenzij dit uitdrukkelijk is bepaald, zal niets van hetgeen hierin is vervat, worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van SenseofCare. Op deze voorwaarden en deze onthoudingsverklaring, alsmede enige vordering gebaseerd op het gebruik van informatie van Kweetet.nu is het Nederlands Recht van toepassing.

Inschrijven nieuwsbrief
Het Kweetet team

kweetet-logo-non-retina.png

Search